Algemene voorwaarden

 Bijgewerkt 13-11-2018 

Algemene voorwaarden en Huisregels ChrisFit Gym Breskens

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • 1.1     
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die ChrisFit Gym Breskens doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
 • 1.2
 • De wederpartij van ChrisFit Gym Breskens wordt aangeduid als de bezoeker.
 • 1.3
 • Bij strijd tussen de inhoud van de tussen ChrisFit Gym Breskens en de bezoeker gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

 • 2.1
 • De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
 • 2.2
 • Als de bezoeker minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.
 • 2.3
 • De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

 • 3.1
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 • 3.2
 • Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging in het eerste jaar is niet mogelijk.
 • 3.3
 • Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.
 • 3.4
 • Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.
 • 3.5
 • Opzegging vindt plaats door ondertekening van het bij de receptie van ChrisFit Gym Breskens verkrijgbare opzeggingsformulier of per aangetekende brief. Opzegging per telefoon of per e-mail is niet mogelijk.
 • 3.6
 • Als de bezoeker minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

 • 4.1
 • Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 • 4.2
 • Bij inschrijving betaalt de bezoeker geen inschrijfgeld of administratiekosten.
 • 4.3
 • ChrisFit Gym Breskens heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door ChrisFit Gym Breskens twee weken voorafgaand aan haar bezoekers medegedeeld. De bezoeker heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
 • 4.4
 • Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen te zake van BTW, heeft de bezoeker niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van de bezoeker

 • 5.1
 • De bezoeker dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan ChrisFit Gym Breskens mede te delen.
 • 5.2
 • De bezoeker houdt zich aan de door ChrisFit Gym Breskens gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door ChrisFit Gym Breskens aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de bezoeker geeft ChrisFit Gym Breskens het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

 • 6.1
 • Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast ondertekent u tevens het SEPA formulier ‘Machtiging voor standaard Europese incasso’.
 • 6.2
 • Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 30e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van contante- of pinbetaling bij de receptie van ChrisFit Gym Breskens.
 • 6.3
 • Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan ChrisFit Gym Breskens verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 • 6.4
 • Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is ChrisFit Gym Breskens bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
 • 6.5
 • Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan ChrisFit Gym Breskens verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. ChrisFit Gym Breskens heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
 • 6.6
 • ChrisFit Gym Breskens heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
 • 6.7
 • Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door ChrisFit Gym Breskens ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij ChrisFit Gym Breskens te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van ChrisFit Gym Breskens.
 • 6.8
 • ChrisFit Gym Breskens behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1
 • >ChrisFit Gym Breskens is slechts aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ChrisFit Gym Breskens toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van ChrisFit Gym Breskens is beperkt tot het bedrag waarvoor ChrisFit Gym Breskens aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
 • 7.2
 • ChrisFit Gym Breskens is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover ChrisFit Gym Breskens maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten.
 • 7.3
 • De bezoeker is tegenover ChrisFit Gym Breskens aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de bezoeker komt.

Artikel 8 Voorwaarden speciale tarieven

 • 8.1 Gezinsabonnement
 • Om in aanmerking te komen voor ons voordelige gezinsabonnement moet de bezoeker kunnen aantonen dat hij/zij deel uitmaakt van het gezin en is ingeschreven en woonachtig is bij het gezin. Bij inschrijving zullen de medewerkers van ChrisFit Gym Breskens de bezoeker vragen een verklaring te ondertekenen waarin de bezoeker verklaart deel uit te maken van het gezin, ingeschreven en woonachtig te zijn bij dit gezin en niet ouder is dan 22 jaar. Wanneer een bezoeker die gebruik maakt van het Gezinsabonnement de leeftijd van 23 jaar bereikt zal ChrisFit Gym Breskens voor die bezoeker het abonnement omzetten naar een regulier abonnement. Er zal in ieder geval aan het begin van het nieuwe jaar aan de bezoeker gevraagd worden een nieuwe verklaring zoals boven omschreven te ondertekenen.
 • 8.2 Jaar vooruit betalen
 • Wanneer u een jaar vooruit betaalt kan er nooit restitutie plaatsvinden. Dit product is tevens persoonlijk en nooit overdraagbaar.
 • 8.3 Seniorenabonnement
 • Om in aanmerking te komen voor het voordelige seniorenabonnement dient de bezoeker 67 jaar of ouder te zijn. De bezoeker zal onbeperkte toegang hebben tot de club.
 • 8.4 10-Rittenkaart
 • De 10-rittenkaart heeft een geldigheid van maximaal zes maanden vanaf de aankoopdatum. Deze kaart is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Niet gebruikte ritten van de kaart komen na zes maanden te vervallen. Er vindt nooit restitutie plaats.
 • 8.5 5 – KIDS Rittenkaart
 • De 5 – KIDS rittenkaart heeft een geldigheid van maximaal drie maanden vanaf de aankoopdatum. Deze kaart is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Niet gebruikte ritten van de kaart komen na drie maanden te vervallen. Er vindt nooit restitutie plaats.

 

Artikel 9 Klachten

 • 9.1
 • De bezoeker dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat de bezoeker de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan ChrisFit Gym Breskens kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de bezoeker zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 10.1
 • Het Nederlands recht is van toepassing.
 • 10.2
 • Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ChrisFit Gym Breskens neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Huisregels

In de sportruimtes, kleedruimtes, douches, en sauna en gelden de volgende regels:

 • 11.1
 • Schone sportkleding, schone binnen schoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Slippers en hoofddeksels zijn niet toegestaan. Hoofdbedekking vanwege een medische of godsdienstige reden is wel toegestaan, echter dit moet dan wel een sporthoofddoek zijn. Los zittende of los hangende hoofdbedekking zullen we te allen tijde weigeren om veiligheidsredenen
 • 11.2
 • Cardio- en fitnesstoestellen na gebruik schoonmaken. Halters, gewichten en materialen na gebruik opruimen.
 • 11.3
 • Het gebruiken van drank, drugs en als doping aangeduide middelen, het kopen of verkopen hiervan en het onder invloed hiervan gebruik maken van de apparaten en faciliteiten van ChrisFit Gym Breskens zijn niet toegestaan.
 • 11.4
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • 11.5
 • Het scheren van lichaamsdelen is niet toegestaan.
 • 11.6
 • In de sauna is het dragen van kleding, ondergoed of zwemkleding toegestaan. Het gebruik van een handdoek is verplicht. Intimiteiten, gewenst en ongewenst, zijn niet toegestaan.
 • 11.7
 • Het is verboden om te bellen in de fitnesszaal of groepsleszalen met een mobiele telefoon.
 • 11.8
 • Intimiteiten, gewenst en ongewenst, zijn niet toegestaan.
 • 11.9
 • Aan kinderen onder de 12 jaar wordt geen toegang verleend in de club met uitzondering van de speciale lessen voor kinderen van 6 – 12 jaar.

Artikel 12 Buitenruimte

 • 12.1
 • Het is voor bezoekers niet toegestaan auto’s te parkeren op ons privé binnenterrein bij het gebouw. U dient gebruik te maken van parkeerplaatsen rond de fitness.
 • 12.2
 • Het is voor bezoekers niet toegestaan auto’s te parkeren op de stoep voor het gebouw of tegen de stoep voor het gebouw, voor garagedeuren, winkeluitgangen en nooduitgangen.
 • 12.3
 • Fietsen worden uitsluitend geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken

 

 

Translate »
Instagram